HR: + 385 91 98 40 002

Odredbe i uvjeti

1. Naš klijent slanjem narudžbe izričito prihvaća opće odredbe i uvjete navedene u nastavku. Ove opće odredbe i uvjeti primjenjuju se na sve ugovore koje zaključuje naše društvo ili se zaključuju s našim društvom. Uvjeti koji proizvode bilo kakav drugačiji pravni učinak primjenjuju se samo uz našu izričitu pisanu suglasnost. Naše stvarno ponašanje ili ono koje je odobrio klijent, čak i ako se ono ponavlja, ni na koji način ne daje klijentu pravo pozivati se na njega te ne predstavlja nikakvo njegovo stečeno pravo. Različite odredbe na narudžbenicama naših klijenata izričito se odbijaju kao nevaljane. Suprotno tome, priznaju ovdje navedene uvjete kao pravila i odredbe koje uređuju ugovorni sporazum između nas i klijenta.

2. Navodi ili cijene navedene u katalozima, brošurama, cjenicima itd. trebaju se uzeti samo kao naznaka. Stvarne naplaćene cijene uvijek su trenutačne dnevne tržišne cijene.

3. Narudžbe koje je poslao klijent, a mi smo ih prihvatili moraju se preuzeti u dogovorenom roku. U slučaju nepreuzimanja, imamo pravo proglasiti ugovor o kupoprodaji djelomično ili u potpunosti pravno ništetnim bez ikakve izjave o zakašnjenju na štetu kupca koji će u takvom slučaju dugovati fiksni iznos štete jednak iznosu od 30 % proizvodne cijene robe, uključujući PDV ili prinuditi kupca na prihvat dostave na drugi način.

4. Ako smatramo da je došlo do smanjenja kreditne sposobnosti klijenta u pogledu mjera sudskog izvršenja prema klijentu i/ili drugih negativnih događaja koji se mogu dokazati, pridržavamo pravo obustaviti sve ili dio svih ugovora na snazi te obvezati klijenta na dostavu onih jamstava koje smatramo prikladnim kako bismo osigurali ispunjenje ugovornih obveza od strane klijenta. Takav zahtjev može se postaviti prije ili nakon dostave cijele ili dijela bilo koje narudžbe. Ako klijent ne udovolji svakom razumnom zahtjevu za takvo jamstvo, naše je pravo djelomično ili u potpunosti otkazati bilo koji ugovor na snazi. Takva radnja neće ni na koji način ograničiti niti dovesti u pitanje naša druga prava na naknadu štete i kamate.

5. Roba se uvijek smatra prodanom, dostavljenom i prihvaćenom u našim skladištima. Kao takva, uvijek se prevozi o klijentovom trošku i riziku, neovisno o tome izvršava li se isporuka prema franco, FOB ili CIF uvjetima.

6. Datumi isporuke uvijek se dostavljaju klijentu putem obavijesti. Svako kašnjenje dostave ni u kojem slučaju ne predstavlja pravni temelj za otkazivanje kupoprodajnog ugovora na našu štetu niti za naknadu štete od nas. U slučaju više sile oslobađamo se od obveze dostave bez nastanka obveze naknade štete s naše strane.

7. U odnosu na narudžbe i dostave u vrijednosti koja ne premašuje 124 EUR bez PDV-a, imamo pravo obračunati administrativnu paušalnu naknadu od 13 EUR bez PDV-a, odvojeno od bilo kakvih troškova otpreme.

8. Sve dok ne zaprimimo cjelokupnu uplatu za robu, ista će ostati u našem vlasništvu. Neovisno o prethodno navedenom, rizik u svezi robe i sva odgovornost trećim stranama u odnosu na robu prelazi na kupca u trenutku dostave.

9. Kupac ima pravo pretvoriti robu ili ih ugraditi u novi proizvod ili proizvode. U tom slučaju zadržavamo zakonsko i pravično pravo vlasništva nad konačnim proizvodom ili proizvodima u koje je roba ugrađena ili umiješana. Kupac će pohraniti konačne proizvode na odvojenom mjestu te ćemo zadržati vlasništvo nad tim proizvodima sve do zaprimanja cjelokupne uplate za robu. Kupac može prodati robu u redovnom poslovanju uz uvjet da kupac, u fiducijarnom svojstvu kao čuvar robe, i to sve dok nije potpuno namirio svoj dug prema nama, drži i nastoji ostvariti zahtjeve za isplatu od njihove prodaje u vrijednosti jednakoj cijeni robe, u naše ime i za naš račun. Kupac će u potpunosti nastojati ostvariti takve zahtjeve te, po potrebi, ishoditi dugovani iznos pravnim postupcima. Ako to zatražimo, kupac će nam omogućiti da u njegovo ime pokrenemo pravne postupke u odnosu na novčana potraživanja u svezi s prodajom robe. Svaki iznos koji ishodimo na temelju takvog postupka (uključujući iznose koje prihvatimo u nagodbi, neovisno o tome jesu li jednaki zahtijevanim iznosima) primijenit će se na plaćanje novčanih potraživanja koje nam duguje kupac, a zatim na razumne troškove koji su nam nastali u svezi s takvim postupcima. Preostali saldo isplatit će se kupcu. Prije prodaje robe kupac će, u razumno mogućoj mjeri, pohraniti robu odvojeno od slične robe kupca, označiti robu kao naše vlasništvo te neće uklanjati, odstranjivati ni na bilo koji drugi način izmijeniti bilo koju etiketu, oznaku ili drugo sredstvo kojim možemo identificirati robu.

10. Svi prigovori u svezi s nepridržavanjem dostava i računa moraju nam se dostaviti u roku od 8 dana nakon datuma dostave/otpreme računa. Prigovori u svezi količina moraju se dostaviti u trenutku dostave/prihvata robe. Bilo koji prigovor učinjen izvan ovih vremenskih okvira smatrat će se nedopustivim. Svi prigovori moraju nam se dostaviti u pisanom obliku te preporučenom poštom. Prigovori za koje utvrdimo da su osnovani za nas stvaraju obvezu zamjene robe koja nije sukladna, međutim, klijent nema pravo na bilo kakvu naknadu štete. Obrada robe znači da je klijent prihvatio robu, uključujući bilo kakve skrivene nedostatke. Stoga se prigovori u vezi nesukladnosti nakon obrade smatraju nedopustivima.

11. Računi dospijevaju na naplatu na ugovoreni datum dospijeća na adresi našeg sjedišta. U slučaju da nije naznačen datum dospijeća, naši računi dospijevaju na naplatu u gotovini u roku od 8 dana. Naši zastupnici ili predstavnici nemaju ovlast primiti iznos naveden na računu, osim ako to nije izričito određeno. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem do datuma dospijeća, na datum računa dospjet će na naplatu i godišnja zatezna kamata od 12 % na ukupni iznos, uključujući PDV, a bez naše obveze dostaviti obavijest o zakašnjenju dužniku.

12. Ako račun nije plaćen na datum dospijeća, svi računi će odmah dospjeti na naplatu, neovisno o njihovom prvotnom datumu dospijeća.

13. U slučaju bilo kakvog neispunjenja svake vrste od strane klijenta, uključujući neispunjenje obveze plaćanja (neplaćanje ili zakašnjenje plaćanja), bez daljnjeg priopćenja o neispunjenju, klijent će zakonski dugovati fiksni iznos od 15 % od ukupnog iznosa, uključujući PDV, na ime naknade štete, gdje je minimalni iznos 50 EUR, a maksimalni iznos 2975 EUR.

14. Ako klijent ne ispuni svoje obveze, možemo smatrati ugovor otkazanim i takva radnja neće ni na koji način ograničiti niti dovesti u pitanje naša druga prava.

15. Izdavanje mjenice ne smatra se novacijom dugova, što znači da, neovisno o deviznoj transakciji, predmetni opći uvjeti prodaje ostaju u potpunosti na snazi. Mjenice ćemo prihvatiti uz uvjet da ih je prihvatio trasat te da je za njih jamčila solventna treća osoba, u slučaju da trasat nije fizička, već pravna osoba. Datum dospijeća na navedenim mjenicama nikada ne smije prekoračiti razdoblje od 90 dana. U svakom slučaju, kupac će nadoknaditi troškove pregovaranja, a koje ćemo mu zasebno naplatiti.

16. Sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora u nadležnosti su sudova u Brugesu ili, prema našoj diskrecijskoj odluci, u nadležnosti sudova domicila klijenta. U svakom slučaju, klijent nam je dužan uputiti poziv u slučaju pokretanja spora pred sudovima u Brugesu.